Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. błogosławionego księdza Bronisława Komorowskiego przy parafii świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku Wrzeszczu
 


Akcja Katolicka według orzeczeń Soboru Watykańskiego II jest oficjalnym kościelnym urzędem (posługą) apostolstwa świeckich obok urzędów (posług) kapłanów, diakonów i katechistów. (Dekret Misyjny 15). Strukturalnie uformowała się ona ostatecznie w pierwszej połowie XX wieku a jej celem zasadniczym jest wprowadzania zasad Ewangelii Chrystusowej według nauczania Magisterium Kościoła Katolickiego  do szeroko rozumianej rzeczywistości społecznej w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną, w myśl - sformułowanego przez świętego papieża Piusa X (1835-1914) - hasła: Instaurare omnia in Christo (Utwierdzać wszystko w Chrystusie). Na ziemiach polskich pierwsze struktury Akcji Katolickiej pojawiły się już na początku XX wieku w postaci diecezjalnych Lig Katolickich. Pod ogólnopolską nazwą Akcji Katolickiej organizacja ta występuje od listopada roku 1930. Dzieje Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrzeszczu nierozerwalnie wiążą się z postacią Błogosławionego Księdza Bronisława Komorowskiego (1889-1940), proboszcza pierwszego kościoła dla Polaków Wolnego Miasta Gdańska pw. Św. Stanisława BM, wielkiego duszpasterza, patrioty i męczennika za wiarę i ojczyznę, wyniesionego na ołtarze w gronie 108 Męczenników II wojny światowej przez Świętego Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. W okresie międzywojennym dzisiejszy Błogosławiony był prekursorem i liderem w Wolnym Mieście Gdańsku struktur laikatu katolickiego, nawiązujących i działających w duchu Akcji Katolickiej, zwłaszcza zaś – jako kanoniczny asystent kościelny - przewodził Lidze Katolickiej, pierwszej polskiej centrali Akcji Katolickiej w grodzie nad Motławą, zaś kościół Świętego Stanisława BM w Gdańsku Wrzeszczu, którego Bł. Ks. Bronisław był rektorem (to jest proboszczem tytularnym) od chwili swego powstania w roku 1924, jako świątynia dla polskiej ludności katolickiej Wolnego Miasta Gdańska, stał się ośrodkiem tego ruchu. Przy kościele od samego początku jego powstania działały założone tutaj przez ks. Bronisława: Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży oraz Towarzystwo Polek i Towarzystwa Ludowe („Gwiazda”, „Jedność” i inne), które to w latach trzydziestych tworzyły formalne „kolumny” -  już pod nazwą -  Akcji Katolickiej młodzieży żeńskiej i męskiej oraz kobiet i mężów. Ich dynamiczny rozwój przerwała druga wojna światowa.

REAKTYWACJA
Po roku 1993, w okresie reaktywacji Akcji Katolickiej w Polsce po przerwie czasu komunizmu - na wyraźne życzenie papieża Polaka, Jana Pawła II - oczywistym było, iż nie mogło zabraknąć działań w kierunku odrodzenia Akcji Katolickiej również w jej gdańskim „mateczniku” tj. przy kościele Świętego Stanisława we Wrzeszczu, który to od grudnia 1972 r. stał się na nowo (po 33 letniej przerwie) świątynią parafialną nowo utworzonej parafii terytorialnej. Kierował nią od samego początku niezwykle dynamiczny i charyzmatyczny proboszcz ks. Andrzej Rurarz, bezpośredni następca na probostwie Bł. Bronisława. Różnica była tylko w statusie formalnym Parafii, który to przed wojną miał charakter personalny. To właśnie ks. prałat Andrzej Rurarz reaktywował parafialną strukturę Akcji Katolickiej, aczkolwiek już w nowej formule, według nowego statutu, której celem było kontynuowanie dziedzictwa Błogosławionego Księdza Bronisława Komorowskiego  Tą strukturą stał się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Jego imienia. Grupa Inicjatywna Oddziału uformowała się oficjalnie w listopadzie roku 1996 aczkolwiek pierwsze spotkanie informacyjne, zwołane przez ks. Proboszcza Andrzeja, odbyło się już w grudniu 1995 roku, jednak proces jej organizacji przeciągnął się kilka miesięcy. W czwartek 7 grudnia 1995 r. miało miejsce pierwsze spotkanie informacyjne. Moment ten został uwieczniony w Kronice Parafialnej. Ks. Proboszcz Andrzej zapisał wówczas własnoręcznie pod tym dniem: „Ks. Proboszcz zwołał pierwsze zebranie Akcji Katolickiej.  Przyszli: p. Stanisław Egiert z córką Heleną z ul. Chrobrego, p. Janina Łozińska z ul. Chrobrego, p. Halina Wontorska z ul. Kunickiego oraz p. Antoni Kakareko z ul. Grażyny. Omówiliśmy cele Akcji oraz aktualne tematy – głównie wybór prezydenta postkomunisty i jego zaplecza wrogiego nie tylko Kościołowi, ale i Bogu. Następne spotkanie wyznaczyliśmy za tydzień w czwartek.” Ze spotkania w następny czwartek jakoś nic nie wyszło, odbyło się ono dopiero 23 kwietnia w następnym roku 1996. Uczestniczyło w nim już 13 osób, ale - jak napisał autor notatki z tego zebrania – nikt z uczestników nie miał jasnej wizji działalności Akcji Katolickiej w Parafii. Na następne spotkanie w czerwcu przyszły tylko dwie osoby: Zofia Kuropatwińska i Antoni Kakareko. Ustalono, że Antoni Kakareko napisze artykuł do numeru wrześniowego miesięcznika parafialnego „Skałka”, w którym przedstawi Akcję Katolicką we wszystkich jej aspektach z zachętą do wstępowania, zaś na początku października odbędzie się spotkanie, które być może zawiąże już grupę inicjatywną parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. I rzeczywiście tak się stało. We wrześniowej „Skałce” ukazał się artykuł „Wszyscy jesteśmy wezwani do Akcji Katolickiej”. Kończył się on słowami: „Dzisiaj Kościół wzywa nas swoich członków, uczestniczących w powszechnym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, do czynnego zaangażowania się i działania właśnie w ramach Akcji Katolickiej. Poczujmy się odpowiedzialni za Kościół i za Polskę!!! Poczujmy się wszyscy powołani do Akcji Katolickiej” Po publikacji tego artykułu proces zawiązywania się Grupy Inicjatywnej parafialnej Akcji Katolickiej ruszył wreszcie z miejsca. Na spotkanie inauguracyjne w czwartek 3 października 1996 do dużej sali (obecnie Św. Cecylii) w Domu Parafialnym przybyło 17 osób. Spotkanie otworzył ks. Proboszcz Andrzej Rurarz i przedstawił swoje oczekiwania od reaktywującej się Akcji Katolickiej, jako środowiska ożywiającego życie religijno-społeczne Parafii od strony również intelektualnej a także różnorodnych działań kulturalno-społecznych. Scenariusz działań Grupy Inicjatywnej przedstawił niżej podpisany. Przyjęto dwa główne cele pracy Grupy Inicjatywnej: „wypracowanie programu, kierunków i form działalności przyszłego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej” oraz „Osobista formacja wewnętrzna, uwzględniająca przygotowanie się do pracy w Zarządzie i kierowania poszczególnymi zespołami czy też sekcjami parafialnej Akcji Katolickiej (szkoła liderów). Wszyscy uczestnicy spotkania złożyli też osobistą deklarację członkostwa w Grupie Inicjatywnej. Uroczystą inaugurację Grupy Inicjatywnej na forum parafialnym ustalono na Niedzielę Chrystusa Króla 24 listopada. Do tego czasu odbyło się kilka spotkań roboczych, podczas których m.in. przygotowywano wystawę „Dziękujemy Ci Ojcze Święty”. Pierwsze obchody Święta Patronalnego przez świeżo reaktywowaną po 57-letniej przerwie Parafialną Akcję Katolicką rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele Świętego Stanisława BM o godz. 12.30. Po Eucharystii ks. Proboszcz Andrzej uroczyście otworzył wspomnianą wyżej wystawę. Wieczorem zaś w kaplicy Domu Parafialnego miał miejsce spektakl sztuki Karola Wojtyły w wykonaniu małżeństwa aktorów Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa. Świętowanie zakończyła wspólna agapa.

Od 25 listopada 1996 r. do wakacji roku 1997 odbyło się w sumie 14 zebrań plenarnych oraz 6 spotkań otwartych, zorganizowanych dla ogółu Parafian Św. Stanisława i okolicznych. W styczniu 1997 roku odbyło się pierwsze Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej, który zapoczątkowało trwającą do dzisiaj tradycję - otwartych dla wszystkich - „Opłatków Parafialnej Akcji Katolickiej”. W kwietniu Grupa Inicjatywna czynnie włączyła się w organizację i przebieg uroczystości, związanych z nawiedzeniem Parafii przez relikwie Świętego Wojciecha, zaś w maju w uroczystości odpustowe i organizację Festynu Parafialnego, który obfitował w liczne przedsięwzięcia i konkursy organizowane przez Akcję Katolicką. Na Festynie furorę robiły prace kółka hafciarskiego, złożonego z uczennic szkół podstawowych a prowadzonego w ramach działalności Akcji Katolickiej wśród dzieci i młodzieży, przez członkinię Grupy Inicjatywnej, kol. Irenę Kowalczyk. Od tej pory Parafialna Akcja Katolicka włączyła się już na dobre w organizację dorocznych Festynów z okazji Odpustu Parafialnego. Trzeciego czerwca zaś liczna grupa parafialnej Akcji Katolickiej uczestniczyła w spotkaniu z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II w Gnieźnie, podczas Jego piątej pielgrzymki do Ojczyzny.
Również wiosną 1997 r. inicjator powstania i pierwszy Asystent Kościelny reaktywowanej Akcji Katolickiej w Parafii, ks. Proboszcz Andrzej Rurarz, oficjalnie zarejestrował Grupę Inicjatywną, jako Parafialny Oddział Akcji Katolicki na okresie próbnym w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. W przekazanym dokumencie zamieszczono wykaz członków założycieli Akcji Katolickiej przy Parafii Świętego Stanisława BM w Gdańsku Wrzeszczu. Widnieją na nim (wg. kolejności alfabetycznej): Janina i Adam Bąkowie, Danuta i Andrzej Cyndeccy, Hanna Derkowska, Barbara i Zbigniew Górczyńscy, Antoni Kakareko, Zdzisław Kosmała, Irena Kowalczyk, Małgorzata i Jacek Kozaka, Hanna i Stanisław oraz Maria i Zofia Kuropatwińscy, Janina Łozińska, Anna Michałowska, Zbigniew Porczyński, Teresa i Marek Przybylscy, Mieczysław Raczkiewicz oraz Maria Wierzbicka.


Jednym z fundamentalnych działań Grupy Inicjatywnej Parafialnej Akcji Katolickiej w pierwszej połowie 1997 r. było rozpisanie ankiety, w celu rozeznania oczekiwań Parafian od nowo powstałej grupy apostolskiej oraz propozycji form jej działalności. Wpłynęło ok. 60 odpowiedzi. W podsumowaniu, które ukazało się w listopadowym numerze „Skałki” z tego roku, jego autor zapisał m.in.: „Wszyscy respondenci oczekują, iż Akcja Katolicka zorganizuje Dom Kultury z ożywioną wszechstronną działalnością. W ramach takiego ośrodka respondenci widzą stworzenie m.in. czytelni pism katolickich, wypożyczalni kaset wideo o tematyce religijnej, klubu dyskusyjnego, klubu myśli politycznej, klubu dla ludzi starszych, klubu młodzieżowego, świetlicy dla dzieci szkolnych, klubu filmowego, koła plastycznego organizującego plenery i wystawy, kawiarenkę, kawiarenkę, gdzie mogłyby się odbywać wieczorki poezji i spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskoteki dla młodzieży i zabawy dla nieco starszych itp. Wszyscy respondenci oczekują też, iż Akcja Katolicka zajmie się organizacją czasu wolnego w formie zorganizowania ciekawych wyjazdów, pielgrzymek, a także organizacją wypoczynku wakacyjnego zwłaszcza dzieci i młodzieży”.  Ta, dzisiaj wydawało by się, dość wygórowana wizja działań Akcji Katolickiej w Parafii znalazła swoje odbicie w „Deklaracji Założycielskiej Oddziału Akcji Katolickiej w Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu”, dokumentu, który finalizował etap tworzenia się Akcji Katolickiej w naszej Parafii i zamykał jej okres próbny w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Tekst deklaracji zredagował Antoni Kakareko. Trzeba przyznać, że po dwudziestopięcioletniej działalności główne założenia deklaracji czekają jeszcze na realizację! Deklaracja została uchwalona na pierwszym Walnym Zebraniu Wyborczym, które odbyło się 28 lutego 1998 r. w Domu Parafialnym. Przewodniczył temu walnemu zgromadzeniu Zbigniew Kosmała. Wybrano trójkę kandydatów na prezesa Oddziału, do wyboru przez ks. Arcybiskupa oraz pozostałych członków Zarządu i Komisję Rewizyjną. Metropolita Gdański, abp Tadeusz Gocłowski dekretem z dnia 10 marca 1998 r. mianował Zofię Kuropatwińską, prezesem Zarządu POAK przy Parafii Św. Stanisława BM.. Wiceprezesami zostali Jacek Kozaka i Antoni Kakareko. W składzie Zarządu znaleźli się również: Hanna Derkowska (sekretarz), Janina Łozińska (skarbnik) oraz Zdzisław Kosmała. Komisję Rewizyjną POAK tworzyli: Krystyna Niemierko, Zbigniew Porczyński i Aleksander Prewendowski. Tak zakończył się, trwający od 7 grudnia 1995 r. do 10 marca roku 1998, okres powstawania a właściwie reaktywacji Akcji Katolickiej w Parafii Św. Stanisława BM we Wrzeszczu.


PIERWSZE DZIESIĘCIOLECIE – A.D. 1998-2007

Był to czas intensywnej działalności - bardzo dynamiczny. Akcja Katolicka w Polsce po przeszło pięćdziesięcioletniej przerwie, reaktywowana w innej już strukturze organizacyjnej niż przed wojną, poszukiwała na wszystkich szczeblach (krajowym, diecezjalnym i parafialnym) swego miejsca i form działalności dla realizacji swego głównego celu, jako urzędu apostolskiego świeckich: urzeczywistnianie Ewangelii Chrystusowej wszędzie tam, gdzie członkowie Akcji Katolickiej się znajdują. Akcja Katolicka Parafii Św. Stanisława BM zaraz po reaktywacji włączyła się przede wszystkim w życie parafialne, świadoma dziedzictwa, które zostawił Pierwszy Proboszcz tego kościoła, wielki męczennik za wiarę i Ojczyznę, ks. Bronisław Komorowski, który został obrany za Patrona Oddziału. Akurat był to czas zbliżającej się już Jego beatyfikacji w gronie 108 Męczenników II wojny światowej. Członkowie POAK zbierali źródła i literaturę oraz zapoznawali się z Jego życiem i działalnością.
W miesięczniku parafialnym „Skałka”, na stronach internetowych DIAK i KIAK oraz w Biuletynie KIAK a także w gablocie POAK przy kościele były zamieszczane stosowne artykuły przybliżające sylwetkę Patrona. 13 czerwca 1999 r. duża grupa członków Akcji Katolickiej wzięła udział w uroczystościach beatyfikacyjnych w Warszawie. Wcześniej zaś, w maju tego samego roku, upamiętniając 110 rocznicę urodzin, została zorganizowana pielgrzymka autokarowa szlakiem życia i działalności. Po beatyfikacji członkowie POAK włączyli się czynnie w propagowanie kultu Bł. Bronisława, zwłaszcza zaś nabożeństw poniedziałkowych do Błogosławionego, zainicjowanych przez Proboszcza Parafii, zarazem asystentakościelnego POAK, ks. Prałata Andrzeja Rurarza, podczas których są odmawiane – zatwierdzone imprimatur Metropolity Gdańskiego, ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego - wezwania litanijne, do powstania których przyczynili się również niektórzy członkowie POAK. Coroczne obchody rocznicy urodzin Błogosławionego Bronisława 25 maja przez POAK z biegiem czasu stały się uroczystością parafialną.
Od początku działalności POAK naszej Parafii czyniono też usilne starania, realizując zalecenia Ojca Świętego Jana Pawła II stawiane Akcji Katolickiej, aby działalność POAK wynikała z solidnej i gruntownej formacji religijnej: duchowej i intelektualnej. Obrazowało to m.in. uczestnictwo w Eucharystii przed każdym spotkaniem, wspólne adoracje Najświętszego Sakramentu, organizacja własnych dni skupienia i spotkań natury modlitewnej oraz wzbogacających wiedzę i formację religijną.  W tym czasie – oprócz asystenta kościelnego, ks. proboszcza Andrzeja Rurarza - od strony światopoglądowo-duchowej formację religijną członków i sympatyków POAK wzmacniało szereg wybitnych teologów i duszpasterzy, m.in.: pallotynka s. dr Władysława Sitarz, ks. prof. dr hab. Władysław Bomba ze Zgromadzenia Księzy Misjonarzy, ks. prałat dr Mirosław Paracki, ks. prałat Piotr Toczek, ks. dr Zbigniew Zieliński (późniejszy bp. pomocniczy gdański, a dzisiaj koadiutor koszalińsko-kołobrzeski), ks. dr. Filip Krauze (dzisiaj wykładowca i rzecznik KUL), wywodzący się z naszej Parafii ks. lic. Marek Jóskowski, pallotyn ks. Jan Papkała i jezuita o. Ryszard Myśliwiec.
Od samego początku reaktywacji Akcji Katolickiej w Parafii z okazji święta patronalnego Chrystusa Króla Wszechświata organizowane były tzw. „Wieczory Refleksji Religijnej i społecznej”. Z biegiem czasu ustalił się cykl czterodniowych wieczorów od poniedziałku do czwartku w tygodniu poprzedzającym uroczystość patronalną. Gościli na nich teologowie i reprezentanci innych dyscyplin, pisarze, przedstawiciele świata kultury oraz społecznicy, samorządowcy i politycy. Od dłuższego czasu do organizacji powyższego przedsięwzięcia (przede wszystkim jako sponsor) włączyło się zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego. Zaś od roku 2016 honorowy patronat sprawuje Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Tego typu pojedyńcze otwarte spotkania tematyczne miały miejsce (co najmniej raz w miesiącu) również w ciągu całego roku.
Ze względu na korzenie wileńskie wielu członków i sympatyków POAK oraz licznej grupy Parafian i mieszkańców Wrzeszcza 16 listopada w Święto Matki Bożej Ostrobramskiej od samego początku powstania POAK organizowano tzw. „Wieczory Wileńskie”, na których oprócz „strawy duchowej” podawany jest również chleb wileński omaszczany smalcem, sporządzonym przez Alfredę Bukowczyk według receptury kresowej.
Od roku 1999 w miesięczniku parafialnym „Skałka” ukazywała się stała rubryka „Kącik Akcji Katolickiej”, upowszechniająca duchowość i działalność Akcji Katolickiej. Wzmianki i artykuły o POAK ukazywały się również w innych środkach przekazu, m.in. „Dziennik Bałtycki”, „Gwiazda Morza”, „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej”


Szczególnym wydarzeniem w dziejach POAK było zorganizowanie w dniach 21-27 sierpnia Roku Jubileuszowego 2000 pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie w Wilnie, obejmującej również szereg innych sanktuariów i miejsc historycznych na terenie obecnej Litwy. Duchową pieczę nad pielgrzymką sprawował ks. proboszcz prałat Andrzej Rurarz a jej kierownikiem Antoni Kakareko. Był to mocny akcent wejścia Akcji Katolickiej naszej Parafii w nowe tysiąclecie! W ramach pielgrzymki została wyposażona w polskie książki biblioteka parafialna w Mickunach. Późniejszym zaś owocem tej pielgrzymki było zorganizowanie we współpracy z ks. Markiem Jóskowskim, pochodzącym z naszej Parafii a ówczesnym duszpasterzem w Gdańsku Brętowie, kilkudniowego przyjazdu młodzieży z polskiej szkoły w Mickunach oraz zbiórki pieniężnej na odbudowę kościoła OO Franciszkanów w Wilnie.

W trzecie tysiąclecie POAK im. Bł. ks. Bronisława Komorowskiego wkroczył przenosząc się do nowego lokalu, którym stał się Klub Parafialny "Fides", umieszczony w części piwnicznej Domu Parafialnego, z oddzielnym wejściem. Klub powstał dzięki decyzji śp. ks. proboszcza Prałata Andrzeja Rurarza, wielkim wysiłkiem finansowym w przygotowanie pomieszczeń klubowych, w którym to remoncie piwnicznych pomieszczeń Domu Parafialnego obok ekipy budowlanej czynny udział wziął ówczesny konserwator parafialny, sympatyk Akcji Katolickiej, Piotr Kowalewski. Powstanie Klubu było częściową realizacją deklaracji programowej Parafialnej Akcji Katolickiej, której to też została powierzona opieka nad Klubem. Dzięki grantowi, uzyskanemu przez Oddział od władz samorządowych Miasta Gdańska Klub, został wyposażony w sprzęt audiowizualny i meble. W tygodniu z pomieszczeń Klubu korzystały - oprócz Akcji Katolickiej - również inne grupy parafialne. W niedzielę zaś w godz. 9.00 - 14.00 funkcjonowała kawiarenka, którą prowadziły "gospodynie", członkinie POAK, pod kierownictwem kol. Hanny Derkowskiej. W składzie tego "Fidesowego Koła Gospodyń” znajdowały się również: Krystyna Niemierko, Elżbieta Głowacka, Mariola Bielska, Janina Bąk, Zofia Kuropatwińska, Elżbieta Kalkowska, Daniela Kempska i Małgorzata Kozaka z mężem Jackiem. W późniejszym czasie dołączyło do tej ekipy małżeństwo Teresa i Adam Matczukowie. W dyżurach kawiarenkowych uczestniczyli też i pozostali członkowie POAK oraz sympatycy i przedstawiciele innych grup parafialnych jak Kościół Domowy, "Semper Fidelis" i Stowarzyszenie Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego. W czasie kawiarenki niedzielnej były organizowane także poranki filmowe dla dzieci, które cieszyły się sporym powodzeniem.
We współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas POAK od początku swego istnienia włączał się rokrocznie w przygotowanie wigilii dla osób samotnych, ubogich, starszych i chorych. Współpraca ta trwa do chwili obecnej.
Ważnym wydarzeniem w dziejach POAK stało się uczestnictwo siedmioosobowej delegacji w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dziękczynnej Akcji Katolickiej do Rzymu w kwietniu roku 2003, której głównym celem była audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II.

Rok Pański 2004 ze względu na 115 rocznicę urodzin Bł. ks. Bronisława oraz 80 rocznicę powstania kościoła Św. Stanisława BM został ogłoszony w Parafii Rokiem Błogosławionego Bronisława. W związku z tym staraniem ks. proboszcza, prałata Andrzeja Rurarza została wydrukowana broszurka z życiorysem i wezwaniami do Bł. Bronisława, którą to prezes POAK szeroko rozpropagował m.in. wśród innych Oddziałów Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej (w sumie przeszło 100 egz.). Członkowie Parafialnej Akcji Katolickiej wzięli aktywny udział we wszystkich przedsięwzięciach zorganizowanych z okazji Roku Błogosławionego Księdza Bronisława. Została też wystosowana prośba do Zarządu DIAK Archidiecezji Gdańskiej o wszczęcie starań o ustanowienie Bł. ks. Bronisława patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej. Wniosek został podpisany przez Asystenta Parafialnego, ks. proboszcza Andrzeja Rurarza oraz członków i sympatyków POAK. Pełna jego realizacja – w formie poszerzonej o trzech pozostałych kapłanów Męczenników Gdańskich – nastąpiła dopiero w roku 2010 o czym jeszcze będzie mowa w dalszej części tego opracowania.
Rok. 2004 był również obchodzony w kościele, jako Rok Różańca Świętego. Konkretnym owocem tego roku dla POAK była decyzja o kończeniu każdego spotkania dziesiątką Różańca Świętego. W tym roku również rodzina członków POAK Janiny i Adama Bąków została uznana przez Kapitułę promującą Rodziny Katolickie w Trąbkach Wielkich za wzorową rodzinę roku.
W roku 2004 nastąpiła też zmiana personalna na szczeblu Prezesa POAK. Posługę tę objął Antoni Kakareko, który faktycznie już wcześniej pełnił te obowiązki z powodów problemów rodzinnych prezes Zofii Kuropatwińskiej. Zarząd POAK od 24 marca stanowili: Zofia Kuropatwińska (wiceprezes), Jacek Kozaka (wiceprezes), Adam Matczuk (sekretarz), Janina Łozińska (skarbnik). Komisję Rewizyjną POAK tworzyli: Janina Bąk, Elżbieta Kalkowska i Teresa Matczuk. Spotkania miesięczne POAK zostały też w tym roku 2004 przeniesione z pierwszej środy miesiąca na trzecią.

Następny rok AD 2005 był ogłoszony w Kościele, jako Rok Eucharystii, dlatego też wszystkie spotkania POAK kończyły się adoracją w kaplicy Domu Parafialnego. Zostały też zorganizowane z inicjatywy Oddziału - we współpracy z sąsiednimi POAK we Wrzeszczu przy Parafii Św. Krzyża oraz przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego – Eucharystyczne Dni Skupienia.
Po śmierci Jana Pawła II staraniem POAK 16. dnia każdego miesiąca były organizowane otwarte "Wieczory Jana Pawła II Wielkiego", które cieszyły się dużym powodzeniem.

Zwieńczeniem pierwszego dziesięciolecia działalności POAK im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego było poświęcenie sztandaru 25. listopada AD 2006.  Fundatorami byli Alfreda i Tadeusz Bukowczykowie. Uroczystość odbyła się w wigilię patronalnego święta Akcji Katolickiej, tj. Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Podczas wieczornej Eucharystii o godz. 18.00, sprawowanej w kościele parafialnym w intencji fundatorów sztandaru oraz w intencji Asystenta i członków Oddziału Parafialnego i ich rodzin z okazji dziesięciolecia POAK a koncelebrowanej przez archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej, Ks. Prałata Piotra Toczka oraz Ks. Piotra Kraińskiego (wikariusza Parafii Św. Stanisława BM), Ks. Prałat Piotr w obecności Asystenta Parafialnego ks. Proboszcza Andrzeja Rurarza uroczyście poświęcił sztandar Parafialnej Akcji Katolickiej. Ks. Proboszcz Andrzej na zakończenie Eucharystii uroczystym aktem oddał Parafialną Akcję Katolicką Chrystusowi Królowi. Po Eucharystii odbyła się uroczysta agapa w obecnej Sali Świętej Cecylii w Domu Parafialnym.
Prężna działalność POAK w omawianym okresie została zauważona przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, która na spotkaniu opłatkowym w styczniu
2007 r. uhonorowała prezesa POAK odznaką „Pro Ecclesia et Populo”.


DRUGA DEKADA – A.D. 2007-2016

Od roku 2007 Zarząd POAK tworzyli: Antoni Kakareko (prezes), Marek Osiecki
(wiceprezes), Adam Matczuk (sekretarz) Danuta Przybylska (skarbnik), Alfreda Bukowczyk (członek), Mariola Bielska (członek). W Komisji Rewizyjnej zaś zasiadali: Janina Łozińska, Hanna Derkowska, Jacek Kozaka.