Zobacz Statut Stowarzyszenia

Początek działalności Stowarzyszenia Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego wyznacza data 22-06-1998 roku. W tym to dniu został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku i uzyskał osobowość prawną Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ks. Bronisława Komorowskiego, którego statutowym celem była: budowa pomnika błogosławionego Księdza Bronisława Komorowskiego. Społeczny Komitet realizował swoje cele poprzez:

– popularyzację osoby księdza Bronisława Komorowskiego i Jego dokonań,
– zebranie funduszy i środków materialnych na ten cel,
– postawienie pomnika.

Spiritus Movens przedsięwzięcia budowy pomnika błogosławionego księdza Bronisława Komorowskiego był ksiądz Prałat Andrzej Rurarz, proboszcz parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku-Wrzeszczu. Pomysł budowy pomnika zrodził się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Szczególne pragnienie realizacji tego pomysłu miało miejsce w trakcie procesu beatyfikacyjnego. Miał on początek w 1992 roku, gdzie wyłonionych zostało 108 męczenników, którym zadano śmierć w nienawiści do wiary, a oni oddali swe życie za Bożą sprawę, w duchu miłości do Boga i ludzi. Wśród tych 108 męczenników był Sługa Boży Ksiądz Bronisław Komorowski, pierwszy duszpasterz Polonii Gdańskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Życiorys błogosławionego księdza Bronisława Komorowskiego na stronie www.stanislawbiskup.pl – Akcja Katolicka.

Realizacja celu statutowego: budowa pomnika księdza Bronisława Komorowskiego miała miejsce w latach 1998/2000:

1998/1999 zebranie funduszy na budowę pomnika,

5-06-1999 poświęcenie kamienia węgielnego przez Ojca Świętego Jana Pawła II,

4-02-2000 uzyskanie pozwolenia na budowę pomnika,

7-05-2000 wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod pomnik,

13-06-2000 poświęcenie i odsłonięcie pomnika ku czci błogosławionego księdza Bronisława Komorowskiego.

Cel statutowy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Księdza Bronisława Komorowskiego został zrealizowany. Pozostawiono dla potomności dobro kultury „Pomnik Błogosławionego Księdza Bronisława” będący hołdem dla tego Kapłana wiernego Bogu i Ojczyźnie do końca swych dni, wyniesionego na ołtarze przez Papieża Jana Pawła II. Jest to również hołd dla heroicznej postawy Polaków wobec nieludzkich, okrutnych systemów totalitarnych, wobec bezprawnej przemocy, budzącym refleksje o naszej powinności wobec Boga i Ojczyzny.

W latach 2002/2010 dokonywano zmian w statucie dotyczących: nazwy, celu i przedmiotu działalności Stowarzyszenia. Aktualne dane Stowarzyszenia są następujące:

Nazwa: Stowarzyszenie Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego

Adres: Aleja Legionów 13, 80-444 Gdańsk

Nr KRS: 0000047143

Konto Bankowe: Bank Millennium 24 1160 2202 0000 0000 6188 8603

NIP: 957 07 11 889

Regon: 191584100

Stowarzyszenie liczy 67 członków.

Skład organów zarządzających i kontrolnych jest następujący:

Zarząd Stowarzyszenia                                       

1. Porębski Andrzej - Prezes
2. Ks. Cichon Zbigniew - Wiceprezes
3. Leszczyński Eugeniusz - Wiceprezes
4. Szparaga Jerzy - Sekretarz
5. Świeczkowski Andrzej - Skarbnik
6. Haligowski Wiesław - Członek
7. Witkiewicz Marek - Członek

Komisja Rewizyjna

1. Szukalski Jerzy - Przewodniczący
2. Jakimiak Józef -  Wiceprzewodniczący
3. Kakareko Antoni - Członek
4. Muzalewski Albin - Członek
5. Sosiński Wojciech - Członek

Celem Stowarzyszenie jest:

1. Opieka i konserwacja pomnika wybudowanego przez Stowarzyszenie ku czci błogosławionego księdza Bronisława Komorowskiego.
2. Wspieranie i organizacja licznych form życia kulturalnego i społecznego związanego z kościołem parafialnym p.w. św. Stanisława BM.
3. Działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności oraz z ofiarności publicznej. Znaczące wpływy na działalność statutową Stowarzyszenie uzyskuje z darowizn od osób fizycznych poprzez obniżenie podatku dochodowego wynikającego z zeznania o kwotę stanowiącą 1 % podatku należnego wykazanego w zeznaniu.

Koszty działalności statutowej to: pomoc pieniężna i rzeczowa przeznaczona dla rodzin jej potrzebujących ze względu na trudną sytuację życiową. W latach ubiegłych i w roku bieżącym udzielono pomocy dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku-Wrzeszczu poprzez zakup obiadów na cały rok szkolny oraz zakup odzieży i obuwia na okres zimowy. W ramach posiadanych środków pieniężnych służymy pomocą społeczną co wynika z zadań statutowych Stowarzyszenia.

Plan działalności Stowarzyszenia na lata 2010/2011

1. Utworzenie izby pamięci w Domu Parafialnym:

– o życiu i męczeństwie błogosławionego księdza Bronisława Komorowskiego,
– działalności Polonii Gdańskiej,
– historii parafii p.w. św. Stanisława BM.

Przewodnictwo nad realizacją tego zamierzenia obejmie ks. Zbigniew Cichon proboszcz parafii p.w. św. Stanisława BM. Akcja Katolicka przy parafii p.w. św. Stanisława BM włącza się do realizacji, jako współautor tego pomysłu.

2. Bieżąca realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia.

Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika | 80-444 Gdańsk - Wrzeszcz | stanislawbiskup.pl

Powrót do góry